Mi Shejarchya Panduvar Prem Karte

Mi Shejarchya Panduvar Prem Karte

मुलगी: मी शेजारच्या पांडुवर प्रेम करते
आणि त्याच्याबरोबर पळून जात आहे..
बाप: धन्यवाद !!!
माझा पैसा आणि वेळ वाचवल्याबद्दल..
मुलगी: अहो, बाबा मी पत्र वाचते आहे,
बहुतेक आई …

ADVERTISEMENT