Tu Kiti Hastes

Tu Kiti Hastes

सकाळी हसतेस.. दुपारी हसतेस.. संध्याकाळी हसतेस.. रात्री हसतेस.. घरात हसतेस.. रस्त्यात हसतेस.. येतांना बघून हसतेस.. जातांना बघून हसतेस.. तुला काय वाटते.. ……. तू काय एकटीच दात घासतेस!