Tag: Mulgi Tula Majhi Aathvan Kadhi Yete Re Janu

Tula Majhi Aathvan Kadhi Yete

मुलगी :- तुला माजी आठवण कधी येते रे जानू?
मुलगा :- जेव्हा जेव्हा आई म्हणते,
” येवू दे तुझ्या बायकोला घरातली सगळी कामे कशी करून घेते बघ! ”
मुलगी :- तू Single च मर कुत्र्या…