Tag: Mi Aata Sad Rahat Nahi

Mi Aata Sad Rahat Nahi

Mi Aata Sad Rahat Nahi

मी आता SAD राहत नाही,
कारण BAD लोकांची आठवण
मी आता काढत नाही…