Tag: Ekmeka Sahya Karu Avghe Dharu Supanth

Ekmeka Sahya Karu Avghe Dharu Supanth

एकमेका साहय्य करू, अवघे धरू सुपंथ…