Tag: Aasheche Nirasheche Ase Anek Prasang Yetat

Kuthlyahi Prasangi Tham Pane Ubhe Raha

Kuthlyahi Prasangi Tham Pane Ubhe Raha

आशेचे, निराशेचे असे अनेक प्रसंग येतात,
पण विचारांचा भक्कम पाया असणारी माणसे,
कुठल्याही प्रसंगी ठामपणे उभी राहतात…