Dur Ashi Javu Nakos

Dur Ashi Javu Nakos

प्रेमाचे गुंतवून धागे,
दूर अशी जाऊ नकोस..
मलासुद्धा मन आहे,
हे विसरून जाऊ नकोस…