Tag: ज्याप्रकारे पापाचा घडा भरला कि मृत्यू होतो

Lagn Kevha Hote

FUNNY SMS MARATHI Image

ज्याप्रकारे पापाचा घडा भरला कि मृत्यू होतो,
त्याचप्रकारे आनंदाचा घडा भरला कि लग्न होते…!