Tag: गोड आठवणी आहेत तेथे

Jethe Atut Prem Aahe Tethe Tu Aahes

Jethe Atut Prem Aahe Tethe Tu Aahes

गोड आठवणी आहेत तेथे,
हळुवार भावना आहेत,
हळुवार भावना आहेत तेथे अतूट प्रेम आहे,
आणि जेथे अतूट प्रेम आहे,
तेथे नक्कीच तू आहेस…