Tag: खरंच का कळत नाही तुला

Nahi Rahu Shakat Tujhya Shivay

खरंच का कळत नाही तुला,
मी नाही राहु शकत तुझ्या विना…