Tag: काही नाही या शब्दा मागे खूप काही लपलेलं असतं

Kahi Nahi Shabdamage Barech Kahi Laplele Aste

काही नाही या शब्दा मागे खूप काही लपलेलं असतं…