Tag: आयुष्यात फक्त

Aayushyat Phakt Ekdach Aalis

Aayushyat Phakt Ekdach Aalis

आयुष्यात फक्त
एकदाच आलीस..
पण सगळी Life
तुझ्या आठवणीत
Busy
करून गेलीस..!